HOME AWAY FROM HOME PROGRAMME IN FILIPINO

TAGS :
May 14, 2021 | written by uc

FRIENDS-UC-HafH-in-Filipino

I. PANIMULA

Ang Unibersidad ng Cebu ay isa sa mga tatlong kasosyo ng Higher Education
Institutions sa Philippines of the European Union Erasmus+ FRIENDS project. Ang
naturang proyekto ay inuukulan ng pundo sa ilalim ng Erasmus+ Programme para sa
Capacity Buidling ng Higher Education. Ito ay pinag-iisang sikap ng labing-dalawang
Asian Partner Country (HEIs) at apat na Programme Country HEIs mula sa Europa. Ang
FRIENDS ay nabuo ayon sa konsepto ng internasyonalisayon at naglalayon na
makabuo ng kapasidad mula sa mga limang katuwang na bansa tulad ng Bhutan,
Cambodia, Malaysia, Philippines at Thailand.

Ang Home Away ng Home Programme ay dinisenyo upang matugunan ang mga
pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa iba’t ibang bansa at mga mag-aaral na
may iba’t ibang kinagisnang kultura na nag-aaral sa Unibersidad ng Cebu. Ang
Programme ay naghahandog ng pinagsanib na huwaran para sa kalinga at suporta
ng mga mag-aaral, upang kapwang makabuo ng pag-aaral na kaaya-aya, mabuti at
nagbibigay gabay sa mga mag-aaral ng iba’t ibang bansa, batay ito sa dokumento
na nakalahad. Ang huwarang ito ay nabuo at ayon sa pagtatalakay at pinagsanib na
pag-iisip mula sa mga nabuong sesyon ng Home Away From Home Virtual Tea Party
noong ika-8 ng Oktubre 2020, na binuo ng apat napo’t siyam (49) kasamahan at mga
pangunahing miyembro mula sa samahang FRIENDS.

2. Mga Patakaran at Panununtunan ng Unibersidad ng Cebu

Ito ay responsibilidad ng University of Cebu na makapagbigay ng ligtas at mapag-
aruga na kaligiran sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang bansa at pangangalaga sa

kanila sa pag-abot ng kanilang makakaya sa panahon ng kanilang pag-aaral.

2.1 Mga Patakaran ng Unibersidad ng Cebu

Alinsunod sa CHED Memo Blg. 9, Serye ng 2013 at Inter-Agency Committee ng Foreign
Joint Memorandum Order Blg. 01, serye 2017, ang Unibersidad ng Cebu ay may mga
patakaran na nagbibigay suporta at tulong sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang
bansa na katuwang nito, kasabay nito ang tulong sa pre-departure, pagdating at
suportang mula sa loob ng pamantasan at paghahanda para sa pagbabalik nito sa
kani-kanilang bansa pagkatapos ng kanilang pag-aaral.

2.2 Mga Inatasang Katulong/Kasapi o Opisina

Ang Linakages at Student Affairs Office ng unibersidad ng Cebu ay naglalayong
magbigay ng suporta at gabay sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang bansang
katuwang nito. Ang mga katulong o kasapi ng mga opisinang ito ay bukas mula sa
mga araw ng Lunes hanggang Biyernes (8:00-6:00 ng gabi) at Sabado (8:00-12:00 ng
tanghali). Ang mga opisinang ito ng pamantasan ay magbibigay ng kalinga at
kaligtasan sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang bansang katuwang nito, at
maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, Social Media at/o sa
iba pang anyo ng komunikasyon.

2.3. Emergency hotline 24/7

Sa ilalim ng pangangalaga ng Student Affairs Office, ang Unibersidad ng Cebu ay may
mga matatapat na katulong na madaling makontak o maabot sa loob ng 24 oras
bawat araw kung may mga emerhensiyang pangangailangan ang mga mag-aaral
mula sa iba’t ibang bansang katuwang nito. Sa loob lamang ng 20 minuto ay
makapagbibigay na sila ng isang agarang pagtutugon sa mga emerhensiyang
pangangailangan ng mga mag-aaral.

2.4. Educational visa

Ang mga mag-aaral sa iba’t ibang bansang katuwang nito ay nangangailangan na
makapagbigay ng kanilang bisang pan-edukasyon bago tumungo sa Pilipinas para sa
pag-aaral. Ang Unibersidad ngf Cebu ay magbibigay ng non-monetary na tulong,
suporta sa paghahanda ng proseso sa aplikasyon ng visa renewal o extension, at
pagbibigay tulong at gabay sa pagsunod ng mga hakbang sa imigrasyon na hinihingi
mula sa pambansang kautusan.

2.5. Health and accident insurance

Ang Unibersidad ng Cebu ay humihingi sa mga mag-aaral mula sa iba’t ibang
bansang katuwang nito na makapaghanda at makapagbigay ng mga basic health at

accident insurance bago tumungo sa bansang Pilipinas. Inaasahan na ang mga mag-
aaral ay maging responsable sa paghahanda ng kontrata at pagpapatuloy ng

kanilang health and accident insurance coverage sa panahon ng kanilang pag-aaral.
Ang Unibersidad ng Cebu ay magbibigay ng mga impormasyon at tulong sa mga
mag-aaral ng iba’t ibang bansang katuwang nito na makapagtamo ng panibagong
health coverage o sa pagpapatuloy ng kanilang existing medical insurance.

2.6. Mga Karapatan at Obligasyon ng mga Mag-aaral sa Iba’t ibang Bansang Katuwang

Lahat ng mga karapatan at obligasyon para sa mga lokal na mag-aaral ay katulad din
sa mga mag-aaral sa iba’t ibang bansang katuwang nito. Ang mga mag-aaral ng
iba’t ibang bansang katuwang nito ay inaasahang sumunod sa mga pamantayang
pang-akademikong tinakda ng University of Student Manual. Ang Student Affairs Office
ay tinitiyak na ang mga mag-aaral sa iba’t ibang bansang katuwang nito ay nabigyan
ng sapat at buong impormasyon ukol sa akademika at di-akademikang pamantayan
at regulasyon na ginagamit at ayon sa institusyong ito.

3. Pangangalaga at Suporta sa Mag-aaral sa Internasyonal

3.1 Suporta sa akademiko

Patnubay sa paunang pagdating

Magbibigay ang Unibersidad ng Cebu ng gabay na libro o manwal na naglalaman ng
impormasyon tungkol sa paghahanda para sa pag-aaral sa ibang bansa at kung ano
ang aasahan kapag nasa lugar, kabilang ang mga kinakailangang pang-akademiko

at suporta. Ang mga mag-aaral sa internasyonal ay binibigyan ng mga serbisyong e-
counseling bago ang pagdating, upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanilang

pang-akademikong programa, pagdadalubhasa ng departamento, at iba pang
mahahalagang detalye upang maalagaan o matugunan nang maaga.

Programa ng oryentasyon

Ang Unibersidad ng Cebu sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsisikap ng
Student Affairs Office, College Academic Department, at Office of International
Linkages ay nagbibigay ng isang oryentasyon na programa (hal. Orientation Week)

upang ipakilala ang mga mag-aaral sa international sa mga serbisyong pang-
akademiko ng institusyon (hal. Silid-aklatan,impormasyon sa teknolohiya, akademiko at

mga serbisyo) at mga aktibidad na panlipunan at libangan; upang mapadali ang
paunang payo sa akademiko; upang ipaalam sa mga mag-aaral sa internasyonal ang
tungkol sa mga patakaran at regulasyon ng institusyon; at upang mabigyang diin ang
mga kinakailangang pang-akademiko para sa bawat antas o plano ng pag-aaral.

Kasama sa oryentasyon ang paglilibot sa paaralan at mga pasilidad, pagbisita sa lokal
na lugar, at iba pa. Maaaring payuhan ng Unibersidad ng Cebu ang mga bagong
mag-aaral sa internasyonal na dumating nang ilang araw nang mas maaga upang
makilahok sa orientation program bago magsimula ang kanilang klase.

Mga tagapagturo / tagapayo ng akademiko

Ang Unibersidad ng Cebu sa pamamagitan ng Student Care Office’s International
Care Program ay nagbibigay ng isang tagapayo sa akademiko o isang itinalagang
miyembro ng kawani na maka-access sa mga mag-aaral sa araw-araw, na maaaring
makatulong at payuhan ng mga mag-aaral sa internasyonal sa mga bagay na
nauugnay sa kanilang pag-aaral. Ang institusyon ay mayroong isang komite sa
pagpapayo kung saan ang guro ay maaaring kumunsulta at magbahagi ng mga isyu
sa tanggapan sa internasyonal upang makapagbigay ng patnubay at suporta sa mga
mag-aaral sa internasyonal. Sinusubaybayan din ng mga tagapagturo / tagapayo ng
akademiko ang pagganap ng akademikong mag-aaral sa internasyonal, ang kanilang
GPA at pagdalo, kapwa upang matiyak na ang mga mag-aaral sa internasyonal ay
mapanatili ang kasiya-siyang pag-unlad ng kurso at magbigay ng suporta sa isang
napapanahong paraan kung kinakailangan.

Suporta sa wika

Ang isang malaking bilang ng mga mag-aaral sa internasyonal ay hindi katutubong
nagsasalita ng Ingles kahit na nagsumite sila ng katibayan ng kasanayan sa wikang

Ingles para sa mga hangarin sa pagpasok. Malaki ang epekto sa kapwa nila pag-
aayos sa akademiko at panlipunan. Samakatuwid, ang Student Affairs Office ay

nagbibigay ng isang Ka-akbay na programa na tumutulong sa pag-aayos ng
akademiko at panlipunan ng mga mag-aaral. Nagbibigay ang programang Ka-akbay
ng akademikong programa na suporta sa Ingles sa pamamagitan ng pagkakaroon ng
isang dalubhasang kurso sa wikang Ingles o mga sesyon ng pagtuturo. Ang mga
napiling naka-enrol na lokal na mag-aaral na may mahusay na kasanayan sa Ingles o
mga club ng mag-aaral ay maaari ring makatulong sa mga mag-aaral sa
internasyonal na taasan ang kanilang mga kasanayan sa Ingles o umunlad sa
anumang paksang akademiko na maaari nilang makaranasan ang mga kahirapan.
Bilang karagdagan, nagbibigay ang Student Affairs Office ng pangunahing mga klase
sa wikang pambansa sa mga mag-aaral sa internasyonal upang sila ay “makasabay ”
sa labas ng silid aralan o paaralan.

Pagkilala sa mga kredito

Sinusuportahan ng Unibersidad ng Cebu ang paglipat ng mga kredito para sa mga
mag-aaral na palitan sa pamamagitan ng mga itinatag na mga sistema ng kredito ng
institusyon. Ang pagkilala sa mga kredito ay dapat naayos bago magpatala sa
Unibersidad ng Cebu at pagdating sa Pilipinas.

3.2 Pangangalaga sa Kalusugan, kabilang ang Kalusugang Pangkaisipan at Pagpapayo

Seguridad sa kalusugan at aksidente

Ang mga mag-aaral sa internasyonal ay kinakailangang panatilihin ang saklaw ng
segurong pangkalusugan at aksidente para sa tagal ng kanilang pag-aaral bago
magpalista sa Unibersidad ng Cebu at pagdating sa Pilipinas. Ang Unibersidad ng
Cebu ay tutulong sa mga mag-aaral na pandaigdigan sa pagbago ng kanilang
seguridad at magbigay ng impormasyon tungkol sa magagamit na mga insurances na
pangkalusugan na makatwirang presyo para sa mga mag-aaral sa internasyonal.

Mga pasilidad sa kalusugan ng paaralan

Ang mga paaralan ng Unibersidad ng Cebu ay mayroong sariling klinika. Mga nars na
sertipikadong nagsasalita ng Ingles o ang mga medikal na doktor na nasa tungkulin.
Ang unibersidad ay mayroong sariling medikal at dental na klinika. Bukod dito, ang

Ang Unibersidad ng Cebu ay mayroong dalawang ospital kung saan ang mga mag-
aaral sa internasyonal ay maaaring makakuha ng naaangkoptulong at serbisyo sa medisina.

Patnubay at pagpapayo

Ang unibersidad sa pamamagitan ng kanyang Guide Center ay may mga tagapayo
na handang tumulong at payuhan ang mga estudyanteng internasyonal na
nakakaranas ng kahirapan. Ang itinalagang kagawaran o departamento sa loob ng
institusyon na magbigay ng suportang aksyon at pinapabilis ang pangangalaga sa
sikolohikal. Nag-aalok sila ng mga webinar sa kalusugan ng isip at kagalingan sa isang
regular na batayan. Ang institusyon ay binubuo ng isang sistema upang makilala ang
mga nasa-panganib na mag-aaral,tulad ng komunikasyon sa pagitan ng guro at ng
International Linkages Office, o isang kaibigan system program ng Student Affairs Office
upang ipaalam mula sa pribado ang tungkol sa mga potensyal na kaso sa panahon
ng regular na pagpupulong o sa sandaling mayroong isang espesyal na kaso. Ang
unibersidad sa pamamagitan ng mga peer facilitator nito ang programa ay maaaring
lumikha ng mga pangkat ng chat group na maaaring magbigay ng moral na suporta
sa isang may sakit o estudyante sa hospital. Maaari ding obserbahan ng guro ang mga
mag-aaral na pang-internasyonal sa klase at nagbibigay ng mga rekomendasyon sa
tanggapan na kasangkot sa pagpapayo kung kinakailangan. Maaari silang
maghanap ng mga palatandaan tulad ng madalas na wala sa klase. Bukod dito, ang
mga partikular na pangangailangan ay maaaring lumabas mula sa mga kaganapang
nangyayari sa tahanan o host na bansa ng mag-aaral sa internasyonal, at ang suporta
ay dapat na magagamit sa panahon ng kahirapan at sa di inaasahan na pangyayari,
tulad ng COVID-19 pandemya. Ang mga mag-aaral sa internasyonal ay kailangang
magkaroon ng kaalaman at suporta sa panahon ng mapaghamong mga sitwasyon
kung kailan ang edukasyon ay nagambala at nagpapatupad ng mga paghihigpit sa
paglalakbay. Ang online na suporta para sa edukasyon at patnubay o ang
pagpapayo para sa mga mag-aaral sa internasyonal ay magagamit kung kinakailangan.

3.3 Pagsasama ng Kultural at Panlipunan

Buddy system

Ang Unibersidad ng Cebu sa pamamagitan ng Student Affairs Office ay nag-aayos ng
mga embahador ng mag-aaral at / o mga programang buddy upang matulungan

ang mga mag-aaral sa internasyonal. Ang mga lokal na mag-aaral ay maaaring mag-
alok ng mabuting pakikitungo, campus tours at ang mga pagbisita sa buong lungsod

para sa mga internasyonal na mag-aaral ngunit tumutulong din sa praktikal na mga
isyu tulad ng pagbubukas ng bank account. Ang mga mag-aaral sa internasyonal ay
maaaring makilala ang kanilang mga kaibigan sa oryentasyon o bago pa man sila
makarating sa institusyon sa pamamagitan ng online na komunikasyon. Ang buddy ay
ipinapakita ang mga lokal na kultura sa kanilang mga dayuhang kaibigan at tulungan
sila sa pagsasaayos sa bagong kapaligiran.

Oryentasyon at nakakaengganyang mga kaganapan

Sa kanilang oryentasyon na inorganisa ng Student Affairs Office at International Linkage
Office, ang mga kulturang lokal ay ilalahad at ibabahagi sa mga internasyonal na
mag-aaral ang mga sosyal na aspeto ng institusyon maliban sa mga akademikong
bagay-bagay. Ang Student Personnel Services Committee ay maaaring
makapagbahagi ng kanilang mga serbisyo, mga patakaran at polisiya ng unibersidad
na maaaring kanilang gabay at tulong kaugnay sa kaligtasan nito. Samo’t saring mga
kaganapan ang ihahandog at pagbibigay ng mainit na pagtanggap sa mga bagong
mag-aaral. Ang Pasundayag na nakatuon sa mga bagong mag-aaral ay ihahanda
din para sa kanila upang makakasalamuha ang kanilang mga senior at sa kanilang
mga bagong kamag-aral.

Pinagsamang mga aktibidad-lokal at internasyonal na mga mag-aaral

Ang Unibersidad ng Cebu sa pamamagitan ng Student Affairs Office ay isinama o
isinali ang mga internasyonal na estudyante sa lahat ng mga extracurricular na
aktibidad para sa mga lokal na mag-aaral, tulad ng kamp, seminar, mga boluntaryong
aktibidad. Inaanyayahan ang mga internasyonal na mag-aaral na sumali sa iba’t
ibang club ng mag-aaral at panlipunang samahan na mayroon ang unibersidad, tulad
ng International Student Association, mga sport club, at unyon ng mga boluntaryo. Ang
mga internasyonal na mag-aaral sa pamamagitang ng Community Awareness
Research and Extension Service (CARE) ay maaaring samantalahin ang pagkakataong
na makisali, kasama ang mga lokal na mag-aaral, sa mga co-kurikular na aktibidad na
may ilang mga kredito upang kumonekta at makisali sa mga lokal na pamayanan na
gumagawa ng mga proyektong may responsibilidad sa lipunan at mga serbisyo sa
pamayanan. Ang kanilang paglahok sa mga aktibidad sa pamayanan ay
sumusuporta din sa kanilang kultural na imersiyon.

Kumonekta sa mga Kawani ng Institusyon

Mahalagang ikonekta ang mga internasyonal na mag-aaral sa International Linkages
Office and Student Affairs Office,o iba pang mga yunit na nauugnay sa kanilang
pananatili sa institusyon. Sa ganitong paraan, malalaman ng mga internasyonal na
mag-aaral kung sino ang maaari nilang makontak o makapag-ugnayan kung sakaling
may mga paghihirap sa panlipunang pakikisama sa panahon ng kanilang pag-aaral.

Tulad ng payo ng mga tagapayo ng kurso at naaprubahan ng mga dekanong pang-
akademiko, ang mga internasyonal na mag-aaral ay maaari ding makuha ang

pagkakataong magtrabaho bilang mga intern sa mga tanggapan ng institusyon, tulad
ng mga ugnayan sa ibang bansa, silid-aklatan, o mga kompyuter lab.

Mga Gawaing Pangkultura

Regular na nag-aayos ang Unibersidad ng Cebu ng mga pangkultural na aktibidad at
kaganapan para sa mga mag-aaral sa internasyonal upang makihalubilo sa mga lokal
na mag-aaral at magbahagi ng kanilang sariling kultura. Ang mga cross-cultural na
mga aktibidad ay maaaring isagawa sa mga araw ng kaganapan ng unibersidad,
internasyonal na araw o pagdiriwang at maaaring isama ang pagluluto, pagkanta, at
pagsayaw. Ang mga kaganapang multikultural ay hinihikayat din ang pagkakaiba-iba
sa kampus at nag-aalok ng pagkakataon para sa mga internasyonal na mag-aaral na
ibahagi ang kanilang sariling mga tradisyon. Ang institusyon ay nagsasangkot din sa
mga internasyonal na mag-aaral sa pambansang tradisyonal na pagdiriwang at mga
pagdiriwang sa relihiyon. Ang ilan sa mga gawaing pangkulturang isinagawa ng
unibersidad upang ipagdiwang ang pagkakaiba-iba ng kultura sa kampus ay
maaaaring: Erasmus Day, Internationalband Intercultural Festival, Multicultural Night,
Araw ng Kalayaan(ng ibang mga bansa), Chinese New Year, International Students
Evening, International Food Festival, Araw ng nga Puso, Yoga Day, Cooking Fests at
Competition, at iba pa. Bukod dito, ang pagkakaiba-iba ng mga kultura sa kampus ay
maaari ding ipakita sa panahon International Sports Day o Kompetisyon, na nagtitipon
ng mga lokal at internasyonal na mag-aaral upang makipagpaligsahan sa tradisyunal
at regular na palakasan. Ang aktibidad ay maaaring isagawa bilang kooperasyon sa
pagitan ng iba’t ibang club ng mag-aaral sa unibersidad sa ilalim ng pangagasiwa ng
Student Affairs Office at maaari ring isama ang mga animated na tradisyunal na laro.

3.4 Mga Pamumuhay sa loob ng Campus kasama nito ang Pasilidad at Akomodasyon

Ang Unibersidad ng Cebu ay naglalayon na makapabigay suporta sa mga
internasyonal na mag-aaral sa loob ng paaralan na makakaranas ng maganda at
kalidad na pasilidad, at magbibigay tulong din sa kanila na makapagbigay ng
komportableng akomodasyon sa panahon ng kanilang off campus, upang
matulungan din silang magkaroon ng magandang pamumuhay sa loob ng campus.

Mapagkakatiwalaang pamamahala at serbisyong pangangalaga ay ihahandog din
sa kanila. Maliban sa maganda at kalidad na pagtuturo at mga kagamitang
pangkatuto, tinitiyak ng unibersidad na ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng
madaling pagkakataon na makagamit ng mga ilang pasilidad tulad ng medikal at
dental, sa kantina, at iba pa. Ang mga sumusunod na pasilidad na maaaring
makapagbigay ng malaking suporta sa mga mag-aaral sa panahon ng kanilang

pananatili sa campus:

• UC FRIENDS Teahouse;
• medical at dental na pasilidads: on-campus clinic and dental clinic;
• pagbibigay tulong sa off-campus accommodation/ residence/ dormitories;
• canteens;
• fully-equipped na sport complex sa UC-METC (tulad ng swimming pool, fitness center);
• silid-panalanginan para sa Muslims/multi-faith rooms;
• silid-aklatan na naghahandog ng online books at academic journals;
• English speaking zones/ iba pang foreign language speaking zones;
• ATMs sa loob ng campus;
• student clubs or organizations;
• libreng campus-wide Wi-Fi;
• libreng campus bus service sa mga naturang pick-up/drop-off points;
• Audio Visual Room bilang cultural center

At marami pang serbisyong handog sa on-campus mula sa International Linkages
Office, Student Affairs Office, Guidance Office at Office of the College Deans/s at
Chairpersons. Ang mga nakatalagang warden o superbisor sa mga on-campus na
mag-aaral na nasa UC Maritime Education and Training Center Campus ay
inaasahang may kakayahang makapagkomunika gamit ang wikang Ingles.Ang buong
campus at lokasyon ng kanilang akomodasyon ay nasa ilalim ng security surveillance
at may regular na security patrol

3.5. Mga Serbisyo kasama nito ang Visa, Immigration Issues, at Information Support Prearrival support
Kapag ang isang mag-aaral ng iba’t ibang bansang katuwang nito ay
napagtagumpayan ang aplikasyon nito, ang International Linkage Office ay
magbibigay impormasyon ukol sa kaniyang mga mahahalagang hakbang na
gagawin sa imigrasyon, tulad ng study visa at iba pang mga pangangailangan bago
tuluyang makapaglakbay. Ang mga katulong o staff ng International Linkage Office at
Student Affairs Office ay magbibigay ng link para sa online English guidebook ukol sa
mga mahahalagang impormasyon ng paghahanda sa pag-aaral sa ibang bansa at
anumang dapat inaasahan sa on-site, kalakip nito ang akomodasyon, medical
insurance, via requirements, badyet para sa mga pangangailangan, mga gabay sa
mga dapat dalhing kagamitan, mga impormasyon ukol sa pamantasang pag-aaralan
at kung ano pang mga bagay-bagay na dapat niyang malalaman sa pamantasang
patutunguhan, karaniwang kulturang pamamahayag sa lokal na wika, online
resources, administrative departments at campus facilities at iba pa. Ang online na
pahayag na ito ay mahalaga bilang gabay para sa mga mag-aaral ng iba;t ibang
bansang katuwang nito, ito ay naglalaman ng makabuluhang impormasyon mula sa
akademiko at sosyal ng University of Cebu at ng bansang Pilipinas. Ang opisina ng
International Linkages at Student Affairs Office ay makikipag-ugnayan sa mga
inaasahang mag-aaral; mga ilang araw o linggo, bago sila tuluyang makapaglipad
tungo sa University of Cebu. Ang e-counselling o online meetings (tulad ng Skype,
Zoom) ay makakatulong para sa proseso ng komunikasyon at pagsiguro sa mabuti at
matiwasay na pre-departure, kasali nito ang kaligtasan at akomodasyon. Ang
naturang opisina o staff/katulong ay magbibigay ng mga dokumento para sa

pagproseso ng karampatang Visa mula sa kanilang bansa bago tuluyang makapag-
aral sa pamantasan.

On-arrival reception

Ang opisina ng International Linkages o mga guro ng naturang Pamantasan na
tatanggap ay magbibigay ng tulong sa pagkuha ng/ ng mga mag-aaral sa airport.
Magbibigay tulong din sila sa/ mga mag-aaral mula sa iba’t ibang bansang katuwang
nito sa kanilang akomodasyon. Kapag natukoy na ng Student Affairs Office ang lokal
na mag-aaral na inaatasan, siya/sila ay maaaring sumama sa airport sa pagsundo ng
mga Internasyonal na mag-aaral. Sa pagdating ng Internasyonal na mag-aaral,
maaari niyang gamitin ang UC International Care and Support Guidebook na naunang
ibinigay sa kaniya/kanila.

On-campus assistance

Ang University of Cebu ay may nakatalagang opisina na makapagbibigay suporta sa
mga internasyonal na mag-aaral sa panahon ng kanilang pag-aaral (tulad ng; Office
of the International Linkages at Student Affairs Office). Isa sa mga pangunahing tulong
na ibibigay sa mga internasyonal na mag-aaral ay kaugnay sa Bureau of Immigaration
na pinangungunahan mula sa Office of the Registrar. Kung kaya, ang mga kasapi o
katulong o liaison na nakatalaga ay magbibigay ng gabay at tulong sa mga
internasyonal na mag-aaral para sa visa at iba pang mga bagay ukol sa imigrasyon.
Habang sa oryentasyon, ang Immigration Officers/ Border Guard ay maaaring
maanyayahan na makapagbibigay pahayag sa mga hakbang o prosidyur sa
imigrasyon at makapagbibigay sagot sa mga maaaring katanungan ng mga
internasyonal na mag-aaral. Ang pamantasan ay maaaring magtalaga ng regular na

pagbibisita ng mga kasapi ng imigrasyon upang makapagbibigay ng serbisyo sa on-
campus para sa internasyonal na mag-aaral at staff/ katulong ng institusyon.

Ang opisina ng International Linkages ay makikipag-ugnayan din sa iba pang Student
Personnel Services units upang mas matulungan ang internasyonal na mag-aaral na
mapangalagaan ang iba’t ibang bagay na may kaugnay sa kanilang pag-aaral at
pananatili sa pamantasang pinapasukan. Magbibigay din sila ng tulong sa mga
bagong internasyonal na mag-aaral na makapag-ugnay sa mga clubs o organisasyon
o societies ng paaralan, lalong-lalo na sa International Students Association.
Higit na matutulungan ang mga internasyonal na mag-aaral sa pag-aayos tulad ng
pagtulong sa kanila na makapagbukas ng kanilang bank account, masiguro na sila ay
may tamang health insurance, makapag-ugnayan sa kanilang lokal na consulate o
embassy at iba pa. Mga karagdagang on-campus na tulong at suporta katulad ng:
• Mga palatandaan sa loob ng campus sa wikang Ingles; at
• Ugnayan sa FRIENDS Teahouse and Interndational Centers ng HEI ( tulad ng;
ASEAN Center, American Corner, India Corner at iba pa.).

Karagdagang Impormasyon

Ang unang tsanel para sa paghahatid ng impormasyon tungo sa internasyonal na
pamayanan ay isang institusyonal Website ng wikang Ingles. Bilang karagdagan, ang
mga kolehiyo ay dapat magbigay ng isang Ingles na bersyon ng kanilang website

naglalaman ng mahahalagang impormasyong pang-akademiko para sa mga mag-
aaral sa internasyonal. Tinitiyak din ng pamantasan nakatuon ang mga tsanel ng

komunikasyon para sa mga internasyonal na mag-aaral, tulad ng mga listahan ng
pag-email sa pangkat ,mga pangkat sa Facebook o linya, lahat ay ibinibigay sa
wikang Ingles. Komunikasyon sa maraming wika ang mga tsanel ito ay isang mahusay
na karagdagan para sa Unibersidad ng Cebu. Ang mga tsanel na ito ay ginagamit

upang ipaalam sa mga mag-aaral na pang-internasyonal sa iba`t ibang mga pang-
akademikong at panlipunang mga bagay, kabilang ang paparating na mga

aktibidad at mga pangyayar. Ang unibersidad ay dapat ding magbigay ng
impormasyon na sumusuporta sa mga alalahanin sa mga mag-aaral sa internasyonal
at patnubay para sa mga pamamaraan sa imigrasyon. Samakatuwid, dapat
panatilihin ang nauugnay na kawani o yunit regular na nag-alam ang mga mag-aaral
sa internasyonal sa mga bagong patakaran sa imigrasyon at iba pang kaugnay.
Ang proyektong ito ay pinondohan ng suporta mula sa European Commission.
Sinasalamin ng publication na ito ang mga pananaw lamang ng may-akda, at ang
Komisyon ay hindi maaaring managot para sa anumang paggamit na maaaring
gawin ng impormasyon nakapaloob doon sa mga anunsyo.

Tulong bago umalis sa Unibersidad ng Cebu

Ang tauhan o tanggapan na itinalaga upang tulungan ang mga mag-aaral sa
internasyonal ay tutulong sa kanila na gawin ang kinakailangan pagsasaayos at
paghanda ng mga kaugnay na dokumento, at upang pamahalaan ang anumang
nakabinbing mga lokal na bagay, bago ang kanilang pag-alis sa Pilipinas pagkatapos
ng pagtatapos. Dapat tiyakin ng pamantasan na ang ang mga mag-aaral sa
internasyonal ay sumali sa tukoy na tsanel ng komunikasyon ng alumni upang
magpatuloy na mapanatili makipag-ugnay sa institusyon.

4. Mga Kongklusyon

Ang pinagsamang modelo para sa pang-internasyonal na pangangalaga at pag-
aaral ng mag-aaral ay naglalayong matagumpay na suportahan ang mga

internasyonal na mag-aaral sa Unibersidad ng Cebu at lumikha ng isang maligayang
pagdating, magiliw at suportahan ang pang-edukasyon at kapaligiran sa

pamumuhay. Ang mga pangunahing puntos na diniinan sa usapan tungkol sa pag-
aalala sa papel na ito ay ang mga patakaran at regulasyong nauugnay sa

pangangalaga at suporta ng mag-aaral sa internasyonal, at ang mga tukoy na
bagay, na dapat isaalang-alang upang mag-alok ng kalidad ng pangangalaga at
suporta sa mga mag-aaral sa internasyonal, tulad ng suporta sa akademiko,
pangangalaga sa kalusugan (kabilang ang kalusugan sa mentalidad at pagpapayo),
pagsasama sa kultura at panlipunan, buhay sa campus (kabilang ang mga pasilidad
at tirahan), pati na rin ang mga serbisyo (kabilang ang visa, mga isyu sa imigrasyon, at
suporta sa impormasyon).

Ang proyektong ito ay pinondohan at may suporta mula sa European Commission. Sinasalamin ng publikasyong ito ang mga pananaw ng may-akda, at ang Komisyon ay hindi maaaring managot para sa anumang paggamit na maaaring gawin sa impormasyon nakapaloob nito.